Strona główna

Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS otwierają możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych badań w zakresie fizyki reakcji jądrowych, fizyki medycznej, optyki, fizyki polimerów, fizyki ciała stałego, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, fizyki materiałów oraz innowacyjnych badań interdyscyplinarnych na wysokim poziomie.

 

Ponadto dzięki powstaniu laboratoriów eLBRUS możliwy jest rozwój nowych technik diagnostycznych i analitycznych w obszarach:

 • wykorzystania technik jądrowych dla badań materiałowych
 • poszukiwania nowych alternatywnych źródeł energii
 • badania właściwości termicznych materii miękkiej i ożywionej
 • zastosowania technik nanopływów w medycynie
 • nowych metod readioterapeutycznych w walce z chorobą nowotworową
 • nowoczesnych technik laserowych
 • badania powierzchni obiektów metodami optycznymi
 • badania struktury i dynamiki ciał stałych

 

CZYM JEST eLBRUS?
Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS to przede wszystkim:

1. Specjalistyczne laboratoria:

 • Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej
 • Laboratorium Optoelektroniki
 • Laboratorium Polimerów
 • Laboratorium Radiospektroskopii

 

2. Nowoczesna, unikatowa aparatura badawcza:

 • System akceleratorowy pracujący w warunkach ultrawysokiej próżni
 • Zestaw laserowo-holograficzny wyposażony w specjalistyczny laser na ciele stałym
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy ze zintegrowanym autosamplerem
 • Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego zoptymalizowany do badania ciał stałych

 

CELE LABORATORIÓW eLBRUS
Celem projektu jest zwiększenie zdolności Uniwersytetu Szczecińskiego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz udostępnianie przedsiębiorcom wyników tych prac poprzez:

 • zintensyfikowanie prac badawczych i rozwojowych
 • wzmocnienie powiązań między Uniwersytetem Szczecińskim a przedsiębiorstwami
 • wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • podniesienie atrakcyjności Uniwersytetu Szczecińskiego jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych
 • pobudzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez eLBRUS

Poprzez swoje działania laboratoria eLBRUS wpłyną na tworzenie konsorcjów badawczo-przemysłowych wspomagając rozwój zarówno różnych dziedzin fizyki doświadczalnej jak i praktycznych jej zastosowań w różnych obszarach gospodarki narodowej.

 

ZAKRES BADAŃ eLBRUS
Przedmiotem działania Laboratoriów eLBRUS jest umożliwienie zainteresowanym instytucjom dostępu do nowoczesnych metod badawczych z wykorzystaniem wysokiej klasy aparatury specjalistycznej.
W laboratoriach Elbrus prowadzone są zarówno badania podstawowe jak i stosowane. Badania obejmują rozwój nowych alternatywnych źródeł energii bazujących na fuzji bądź rozszczepieniu jądrowym, a także szukanie rozwiązań dla utylizacji odpadów promieniotwórczych powstałych w klasycznych elektrowniach jądrowych.
Te i pozostałe badania wymagają precyzyjnej aparatury, dzięki której możliwe jest także rozważanie zagadnień powiązanych z radiologią i radioterapią poprzez badanie wpływu promieniowania jonizującego na pojedyncze komórki i tkanki.
W laboratoriach eLBRUS prowadzone są również badania z zakresu nanotechnologii, czy fizyki polimerów i biopolimerów przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
W laboratoriach badane są aktualne zagadnienia fizyki ciała stałego metodami magnetycznego rezonansu jądrowego: struktury węglowych nanomateriałów; struktury i dynamiki szkieł borowych; struktury i dynamiki zawierających nanokanały zeolitów.
Prowadzone są badania wykorzystujące nowoczesne techniki laserowe umożliwiające np.: określanie dokładności wykonania paper help elementów optycznych.
Badania te są bardzo istotne dla centrów doskonałości oraz specjalistycznych polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, które za cel stawiają sobie pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań opartych o tzw. „czyste i wysokie technologie", stanowiących motor polskiej gospodarki.

 

KTO TWORZY LABORATORIA eLBRUS?
Laboratoria eLBRUS tworzą specjaliści reprezentujący jednostki naukowe Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego:

 • Zakład Elektrodynamiki i Optyki
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego
 • Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej
 • Zakład Teorii Pola

Grupy badawcze skupione w laboratoriach eLBRUS dają możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między sobą, a także z regionalnymi i krajowymi instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak parki naukowe, technologiczne, przemysłowe i inkubatory technologiczne.

 

WSPÓŁPRACA Z LABORATORIAMI eLBRUS
Laboratoria pełnią ważną rolę w procesie poszukiwania nowych, innowacyjnych technologii i wspierania lokalnych przedsiębiorstw nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.
Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń badawczych w laboratoriach eLBRUS daje szanse na prowadzenie wspólnych prac z polskimi i zagranicznymi specjalistycznymi ośrodkami badawczymi. Stanowią one również zaplecze, działające w systemie non-profit, dla sektora przedsiębiorstw wysokiej technologii, oferujące zewnętrznym zleceniodawcom swe zaawansowane usługi.

 

Zapraszamy do współpracy!